Conditions

Olsen Metaltrykkeri A/S

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, udgave 2010

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale.

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende 1 mdr. fra tilbuddets dato at regne.

1.2. Har køber anmodet om udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m. er Olsen Metaltrykkeri A/S, i det efterfølgende kaldet OM, berettiget til at få dette arbejde betalt.

1.3. Aftale er indgået, når købers accept er modtaget. I tilfælde, hvor køber ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når OM har afgivet en ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

1.4. Enhver ændring af ordrespecifikation, herunder annullering, kan kun accepteres, hvis ordren ikke er taget i produktion, og skal for at være gyldig, være skriftligt bekræftet af OM.
1.5 Tilbud og leverancer baseres på kundens tegningsmateriale. Hvis ikke andet er aftalt, benyttes ISO2768-Grov til fastsættelse af ikke angivne tolerancer på spåntagne emner. På formgivne emner, benyttes ISO2768 kun vejledende jf. standardens afsnit 1.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. Moms

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1 Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i materialepriser eller i øvrige omkostninger, er OM berettiget til at regulere priser med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3. Alle leverancer er baseret på EUR-paller, der faktureres ved levering og krediteres fuld pris minus 10% ved returnering.

2.4. Prisen forudsætter, at det beordrede kvantum aftages samlet. OM forbeholder sig dog ret til dellevering.

2.5. Ved overskridelse af betalingsfrist beregnes renter. Det bemærkes specielt, at der beregnes renters rente. Renter forfalder ved tilskrivelsen.

3. Ejendomsret, ophavsret m.v.

3.1. OM’s skitser, layout, rentegninger, tekstforslag o.l. tilhører OM og må ikke uden OM’s godkendelse overlades til tredjemand.

3.2. Hvad der er tilvejebragt til brug for leverancen, såsom formværktøjer, fixturer, tegninger, fotoarbejde, film o.l. tilhører den, der har afholdt omkostningerne hertil. Olsen opbevarer værktøjer mv. i 4 år fra sidste leveringsdato. Herefter forbeholder OM sig ret til at skrotte værktøjer. Såfremt det nævnte kun delvis er betalt af kunden, tilkommer ejendomsretten OM.

4. Mangler

4.1. OM har ret til en mindre- eller merlevering på indtil 10% af det aftalte oplag samt at fakturere i overensstemmelse hermed. OM forbeholder sig normale produktionsmæssige tolerancer i materialetykkelse.

4.1.1. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er køber forpligtig til inden 14 dage at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer køber for sent, mister køberen adgangen til at gøre manglen gældende. OM er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

5. Ansvar

5.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har OM intet ansvar i tilfælde, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art, maskinskade, vandskade, brand og i øvrigt enhver omstændighed som OM ikke er herre over.

5.2. I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter OM ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af købers retsforhold overfor tredjemand, jf. dog 5.5.

5.3. I tilfælde hvor der og reklameres over fejl på et emne der helt eller delvist er forarbejdet i emner eller råmaterialer som er leveret af køber, og såfremt denne reklamation accepteres af OM, ydes kun godtgørelse svarende til det udførte arbejde. Kundeleverede råemner eller råmaterialer som ikke er indbefattet i den tilbudte pris, erstattes ikke.

5.4. I tilfælde hvor overfladebehandling eller andre underleverandørydelser ikke er indbefattet af leveringen fra OM, men hvor emnerne efterfølgende tilføres sådanne, er det kundens ansvar at kontrollere emnerne inden disse efterfølgende processer igangsættes. Eventuelle udgifter til disse ydelser erstattes således ikke af OM i tilfælde af reklamation.

5.5. I tilfælde af at et leveret produkt volder skade, er OM kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at OM eller OM’s medarbejdere har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved købers kontrol af de leverede varer. OM er dog aldrig ansvarlig for skade, som voldes på købers eller andres produktion, på produkter som emballeres i de leverede produkter, eller på ting i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra OM’s side er handlet med grov uagtsomhed. OM hæfter aldrig for driftstab, tab af avance og andet indirekte tab. I tilfælde af, at OM bliver pålagt ansvar, der rækker ud over de fastsatte grænser for OM’s ansvar, er køber pligtig til at holdes skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

5.6. OM har intet ansvar for købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager OM sig ansvar overfor tredjemand i anledning af købers manglende rettigheder, holder køber OM skadesløs for et sådant ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om OM’s ansvar.

Almindelige indkøbsbetingelser, udgave 2010

1. Generellel betingelser

1.1 Disse indkøbsbetingelser er gældende for leveringer til Olsen Metal A/S (herefter kaldt “selskabet”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle salgs- og leveringsbetingelser for selskabet og betingelserne for salg- og levering fra leverandøren, vil disse generelle betingelser danne baggrund for betingelserne fra leverandøren, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Ordrebekræftelse

2.1 Ordrebekræftelse underskrevet af leverandøren skal sendes til selskabet senest 5 dage efter modtagelsen af ordrer.

3. Levering

3.1 Alle nødvendige dokumenter vedrørende levering, som specificeret i indkøbsordren/ordrebekræftelse skal sendes til certifikat@olsen-metal.dk før varerne ankommer til selskabet. Fakturaer skal sendes til:faktura@olsen-metal.dk.

3.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal levering være DDP (Incoterms 2010) på dagen eller inden for tidsfrist fastsat i ordrebekræftelsen .

3.3 Levering skal foretages til adressen oplyst i indkøbsordren, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.4 Sammen med de leverede varer skal der medfølge en følgeseddel, som har specificeret selskabets ordrenummer samt en specifikation af det leverede, herunder kvalitet, mængde, varenummer samt type.

3.5 I tilfælde af flere ordrer skal der udstedes en separat følgeseddel til hver ordre, som skal følge leverancen.

3.6 Hver enhed i en sending skal mærkes med selskabets varenummer, og alle fragtbreve skal indeholde selskabets ordrenr. og være udstedt til selskabet.

3.7 Uanset om leverandøren er ansvarlig for transporten til det aftalte leveringssted, er det leverandørens ansvar at sikre, at varerne er forsvarligt emballeret og egnet til sædvanlig transport i henhold til selskabets pakkeinstruktioner specificeret i indkøbsordren/ordrebekræftelsen.

3.8 Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt, forbeholder selskabet sig ret til at afvise forsendelsen.

3.9 Leverandøren garanterer at leverancer lever op til gældende EU og dansk lovgivning, herunder REACH, RHOS diriktiver,

4. Forsinkelse

4.1 I tilfælde af forsinkelse eller forventet forsinkelse, skal leverandøren straks underrette selskabet skriftligt herom.

4.2 Medmindre at leverandøren kan bevise, at en force majeure situation er opstået, er selskabet berettiget til at vælge enten at opretholde eller annullere ordren. Hvis selskabet fastholder ordren, kan selskabet opkræve et beløb svarende til 3 % af entreprisesummen for hver uge eller en del deraf, der overskrider leveringstiden, selvom 10% plus erstatninger er i henhold til de almindelig regler i Dansk lovgivning.

4.3 Uanset om selskabet vælger at fastholde eller hæve købet er selskabet berettiget til at kræve erstatning for eventuelle omkostninger og tab som følge af forsinkelsen.

4.4 Uden ubegrundet ophold skal selskabet meddele leverandøren om købet fastholdes eller annulleres, uanset levering har fundet sted forudsat, at levering har fundet sted efter udløb af den aftalte leveringstid.

5. Betaling

5.1 Betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura tidligst udstedt på leveringsdagen medmindre andet er aftalt i indkøbsordren/ordrebekræftelsen.

5.2 Fakturaen skal sendes til den adresse, der er fastsat i indkøbsordren med en nøjagtig specifikation af de leverede varer, både kvantitet og kvalitet, og med angivelse af indkøbsordrenummeret fra selskabet.

5.3 Selskabet forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, der ikke opfylder ovennævnte betingelser.

6. Garanti

6.1 Med virkning fra leveringsdagen, skal leverandøren give en 24-måneders garanti for, at de leverede varer er fejlfrie. Leverandøren skal endvidere garantere, at varerne opfylder alle lovkrav, herunder miljø- og sikkerhedsmæssige standarder.

6.2 Leverandøren skal endvidere garantere, at ingen immaterielle rettigheder, herunder patentrettigheder, ophavsrettigheder eller andre eksklusive rettigheder vil blive krænket i forbindelse med salg af varer / ydelser til selskabet. og dets videre behandling der for.

7. Defekter

7.1 Leveringen anses for defekt, hvis den ikke svarer til de specifikationer, der er leveret af selskabet eller ikke svarer til en almindelig god standard for den type varer.

7.2 Indenfor rimelig tid efter levering, skal selskabet foretage en kontrol af varerne i overensstemmelse med selskabets rutiner. Eventuelle fejl og mangler fundet under kontrollen skal meddeles leverandøren indenfor rimelig tid.

7.3 For varer, hvis funktion ikke kan testes før de er taget i brug hos selskabets kunde, skal kvalitetskontrollen finde sted, når varerne er leveret og taget i brug hos selskabets kunde, og garantiperioden jvf. punkt 6.1 skal være gældende fra dette tidspunkt.

7.4 I tilfælde af at fejl og mangler opdages af selskabet indenfor garantiperioden, skal leverandøren underrettes herom uden ubegrundet ophold. Efter eget skøn, er selskabet berettiget til helt eller delvis at opsige aftalen, til at returnere varen til leverandøren for egen regning, kræve reparation eller ombytning på leverandørens regning, og / eller kræve erstatning for opståede skader.

7.5 Hvis ordren ikke annullers, er selskabet berettiget til at kræve, at leverandøren leverer fejlfrie erstatningsvarer eller en prisnedsættelse svarende til fejlen eller manglen. Hvis en reparation eller ombytning ikke foretages til selskabets fulde tilfredshed eller med unødig forsinkelse efter selskabets krav er fremsendt, er selskabet berettiget til at få fejl og mangler repareret for leverandørens risiko og regning.

7.6 Betaling af varerne indebærer ikke, at selskabet er forhindret i at rejse krav mod leverandøren som følge af fejl eller mangler.

7.7 Leverandøren er ansvarlig for enhver omkostning og tab, direkte som indirekte, afholdt af selskabet i forbindelse med fejl og mangler indenfor garantiperioden jvf. punkt 6.1.

7.8 I tilfælde af reparation eller ombytning , løber en ny garantiperiode fra det tidspunkt, hvor selskabets kunde accepterer leveringen som værende fri for fejl.

8. Fortrolighed

8.1 Leverandøren må ikke videregive informationer om selskabet og leveringer til selskabet, med mindre andet fremgår af ufravigelige lovbestemmelser eller informationer, som er kommet i offentlighed af en årsag, som ikke skyldes leverandøren. Denne forpligtelse gælder også efter leveringen.

9. Force majeure

9.1 Hvis rettidig levering hindres eller udelukkes på grund af krig, krigslignende tilstande, mobilisering, politiske uroligheder, embargoer, brande, strejker, lockout, naturkatastrofer etc. som ikke skyldes omstændigheder forårsaget af leverandøren skal leveringstidspunktet forlænges med en periode svarende til antallet af tabte kalenderdage.

9.2 Leverandøren skal straks underrette selskabet om årsagen samt forventet varighed og sende en skriftlig dokumentation for den fremkomne force majeure situation. I det tilfælde at leveringen er overskredet med 30 dage op grund af force majeure, er selskabet berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist, men uden at at kræve erstatning.

9.3 Selskabet er berettiget til at annullere ordren skriftlig, hvis selskabet udsættes for en af de begivenheder i punkt 9.1 Tilsvarende gælder, hvis en sådan begivenhed indtræffer, hos en af selskabets kunder, til hvem leveringen var beregnet, helt eller delvist til, og uanset leverandøren ikke er blevet underrettet derom.

10. Produktansvar

10.1. Leverandøren skal give en ubestemt garanti for, at de leverede varer er frie for fejl , som kan forårsage produktansvars skade. Leverandøren skal holde selskabet skadesløs for produktansvar og tab forårsaget af sådanne fejl helt eller delvist.

11. Lov og retshjemsted

11.1 Enhver tvist der måtte opstå om leverancen eller aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret, herunder konventionen om internationalt køb. CISG). Dette gælder også i det tilfælde, hvor leverandøren er beliggende udenfor Danmark.

11.2 Hjemsted for retssager anlagt af af leverandøren mod selskabets skal være Retten i Glostrup.

11.3 Hjemsted for retssager anlagt af selskabet mod leverandøren skal efter selskabets valg være Retten i Glostrup eller retten hjemstedt hos leverandøren.

11.4 Hvis en retssag er anlagt mod selskabet. eller en tvist med selskabets, indbringes for voldgift i sager, der er forbundet med leverancer foretaget af leverandøren, herunder sager om produktansvar, skal leverandøren – hvis selskabet måtte ønske det – acceptere en sådan retssag eller voldgift​

Olsen Metaltrykkeri - Hadsundvej 8 - 2610 Rødovre - Phone: +45 4491 5536 - E-mail: info@olsen-metal.dk - CVR: 73418216